Declarations

Declarations

Format C-2 Declaration of Sugauli Vidhan Sabha Candidate Shri. Ramchandra Sahani, Simri Bakthiyarpur Vidhan Sabha Candidate Shri. Mukesh Sahani, Bahadurganj Vidhan Sabha Candidate Shri. Lakhan Lal Pandit and Bochahan Vidhan Sabha Candidate Shri. Musafir Paswan (3rd Publication)
Post Date: 03-Nov-2020
Format C-1 Declaration of Simri Bakthiyarpur Vidhan Sabha Candidate Shri. Mukesh Sahani (3rd Publication)
Post Date: 03-Nov-2020
FORMAT C-2 Declaration of Madhubani Vidhan Sabha Candidate Shri. Suman Kumar Mahaseth, Alinagar Vidhan Sabha Candidate Shri. Mishri Lal Yadav, Sahebganj Vidhan Sabha Candidate Shri. Raju Kumar Singh and Baniapur Vidhan Sabha Candidate Shri. Virendra Kumar Ojha (3rd Publication)
Post Date: 28-Oct-2020
Format C-1 Declaration of Simri Bakthiyarpur Vidhan Sabha Candidate Shri. Mukesh Sahani (2nd Publication)
Post Date: 28-Oct-2020
Format C-2 Declaration of Sugauli Vidhan Sabha Candidate Shri. Ramchandra Sahani, Simri Bakthiyarpur Vidhan Sabha Candidate Shri. Mukesh Sahani, Bahadurganj Vidhan Sabha Candidate Shri. Lakhan Lal Pandit and Bochahan Vidhan Sabha Candidate Shri. Musafir Paswan (2nd Publication)
Post Date: 28-Oct-2020
Format C-1 Declaration of Simri Bakthiyarpur Vidhan Sabha Candidate Shri. Mukesh Sahani (1st Publication)
Post Date: 27-Oct-2020
Format C-2 Declaration of Sugauli Vidhan Sabha Candidate Shri. Ramchandra Sahani, Simri Bakthiyarpur Vidhan Sabha Candidate Shri. Mukesh Sahani, Bahadurganj Vidhan Sabha Candidate Shri. Lakhan Lal Pandit and Bochahan Vidhan Sabha Candidate Shri. Musafir Paswan (1st Publication)
Post Date: 27-Oct-2020
FORMAT C-2 Declaration of Madhubani Vidhan Sabha Candidate Shri. Suman Kumar Mahaseth, Alinagar Vidhan Sabha Candidate Shri. Mishri Lal Yadav, Sahebganj Vidhan Sabha Candidate Shri. Raju Kumar Singh and Baniapur Vidhan Sabha Candidate Shri. Virendra Kumar Ojha (2nd Publication)
Post Date: 27-Oct-2020
Format C-2 Declaration for Brahampur Vidhan Sabha Candidate Shri. Jairaj Choudhary (3rd Publication)
Post Date: 25-Oct-2020
FORM C-7 for Bahadurganj Vidhan Sabha Candidate Shri. Lakhan Lal Pandit
Post Date: 24-Oct-2020
FORM C-7 for Bochahan Vidhan Sabha candidate Shri. Musafir Paswan Bochahan
Post Date: 24-Oct-2020
Format C-2 Declaration for Alinagar Candidate Shri. Mishrilal Yadav (1st Publication)
Post Date: 23-Oct-2020
Format C-2 Declaration for Baniapur Candidate Shri. Virendra Kumar Ojha (1st Publication)
Post Date: 23-Oct-2020
Format C-2 Declaration for Madhubani Candidate Shri. Suman Kumar Mahaseth and Sahebganj Candidate Shri. Raju Kumar Singh (1st Publication)
Post Date: 23-Oct-2020
Format C-2 Declaration for Brahampur Vidhan Sabha Candidate Shri. Jairaj Choudhary (2nd Publication)
Post Date: 21-Oct-2020
FORM C-7 for Sugauli Vidhan Sabha Candidate Shri. Ramachandra Sahani
Post Date: 18-Oct-2020
FORM C-7 for Simri Bakhtiyarpur Vidhan Sabha Candidate Shri. Mukesh Sahani
Post Date: 18-Oct-2020
FORM C-7 for Baniapur Vidhan Sabha Candidate Shri. Virendra Kumar Ojha
Post Date: 17-Oct-2020
FORM C-7 for Madhubani Vidhan Sabha Candidate Shri. Suman Kumar Mahaseth
Post Date: 17-Oct-2020
FORM C-7 for Sahebganj Vidhan Sabha Candidate Shri. Raju Kumar Singh
Post Date: 17-Oct-2020
FORM C-7 for Alinagar Vidhan Sabha Candidate Shri. Mishri Lal Yadav
Post Date: 17-Oct-2020
FORM C-2 for Brahampur Vidhan Sabha Candidate Shri. Jairaj Choudhary
Post Date: 16-Oct-2020
FORM C-7 for Brahampur Vidhan Sabha Candidate Shri. Jairaj Choudhary
Post Date: 10-Oct-2020